Motyw podstrony

Jak długo może trwać sprawa o ustanowienie służebności przesyłu?

Okres trwania postępowania sądowego zależy od wielu zmiennych, w szczególności od stanu faktycznego oraz miejsca prowadzenia sprawy.

Ustawą z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw, do polskiego porządku prawnego wprowadzono instytucję służebności przesyłu. Zgodnie z normą wyrażoną w art. 3051 k.c., nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować bądź którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary gazu, energii elektrycznej lub inne podobne, prawem, pozwalającym mu na korzystanie w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Procedurę należy rozpocząć od propozycji zawarcia umowy, na mocy której, ustanowiona zostanie służebność przesyłu za wynagrodzeniem. Nie tylko stanowi to możliwość szybszego zakończenia postępowania, ale także jest konieczną przesłanką wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu do sądu. Warunek taki wynika bezpośrednio z treści art. 3052 § 2 k.c., który to stanowi, że właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu, w przypadku gdy przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o jej ustanowienie. Należy zaznaczyć, że przepisy nie nakładają na przedsiębiorstwa przesyłowe żadnych terminów, co do odpowiedzi na taką propozycję. W praktyce, wstępne stanowisko prezentowane jest po upływie miesiąca od wystąpienia z wnioskiem o zawarcie umowy. W przypadku braku akceptacji naszych postulatów, możemy dochodzić roszczeń na drodze sądowej. Zdarza się jednak, że przedsiębiorstwo informuje, że przewiduje możliwość zawarcia umowy. W sytuacji tej występuje ono zazwyczaj do rzeczoznawcy majątkowego, który dokonuje wyceny wartości wynagrodzenia za ustanowienie przedmiotowej służebności. Jeżeli w trakcie negocjacji uda nam się uzyskać satysfakcjonującą ofertę, postępowanie takie może zakończyć się nawet w przeciągu kilku miesięcy. W przypadku braku porozumienia, konieczne staje się wystąpienie z wnioskiem o ustanowienie służebności do sądu.

Na czas trwania postępowania sądowego wpływ ma wiele czynników. Istotne znaczenie ma ilość spraw, które napływają do sądów, a także liczba sędziów, które mogą je rozpoznawać. Obłożenie poszczególnych sądów są różne, jednakże o tym, który z nich rozpoznawać będzie naszą sprawę, decyduje lokalizacja naszych działek, albowiem pragnę przypomnieć, że sądem właściwym w tego typu sprawach, jest sąd rejonowy właściwy miejscowo, ze względu na położenie nieruchomości.

Kolejny istotny czynnik, stanowi postępowanie dowodowe, a w szczególności dowody z opinii biegłych. W przypadku ustanawiania służebności przesyłu, zazwyczaj konieczne okazuje się powołanie biegłego geodety, który wytyczy przebieg wnioskowanej służebności na mapie oraz wyliczy samą powierzchnię pasa służebności przesyłu, oraz biegłego z zakresu szacowania nieruchomości, w celu ustalenia wysokości jednorazowego wynagrodzenia, należnego właścicielowi działek. Niestety, sporządzenie opinii, a także dalsze ich uzupełnianie wymaga znacznej ilości czasu i dlatego też wpływa negatywnie na czas trwania postępowania.

Pragnę również zaznaczyć, że najczęstszą linią obrony przedsiębiorstw przesyłowych, jest podnoszenie zarzutu zasiedzenia służebności. Niestety, rodzi to wiele negatywnych konsekwencji nie tylko w zakresie zasadności roszczeń, ale również wydłuża czas postępowania, albowiem konieczne staje się udowodnienie przez przedsiębiorstwo spełnienia przesłanek zasiedzenia.

W praktyce, od momentu złożenie wniosku do sądu, aż do ogłoszenia orzeczenia kończącego postępowanie w pierwszej instancji, upływa zazwyczaj około 2,5 roku. Oczywiście, nie jest to stały okres i w zależności od opisanych wyżej czynników może on ulec wydłużeniu bądź skróceniu. Należy również nadmienić, że od postanowienia sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja. Sąd drugiej instancji nie przeprowadza co do zasady pełnego postępowania dowodowego od początku, dlatego też rozpatrywanie sprawy przed nim jest o wiele szybsze i może zakończyć się nawet  w przeciągu 6 miesięcy. Jednakże, istnieje ryzyko, że sąd okręgowy uchyli zaskarżony wyrok i przekaże sprawę do ponownego rozpoznania sądowi rejonowemu, co znacząco wpłynie na długość całego postępowania.

Artur Halemski

 

Bezpłatne porady prawne:

 • tel. 22 627 46 33
 • tel.kom. 531 200 351
 • Odszkodowania i wynagrodzenia za służebność przesyłu
  Odszkodowania i wynagrodzenia za służebność przesyłu

  Zapewniamy skuteczne wsparcie prawne właścicielom nieruchomości na których znajdują się urządzenia przesyłowe - gazociągi, ropociągi czy linie elektryczne.

  Dowiedz się więcej
 • Służebność przesyłu
  Służebność przesyłu

  W artykule omawiamy najważniejsze kwestie związane z prawem służebności przesyłu. Wyjaśniamy, kto i kiedy, może liczyć na ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem.

  Dowiedz się więcej
 • Procedura ustanawiania służebności
  Procedura ustanawiania służebności

  Służebność przesyłu może zostać ustanowiona albo w drodze umowy albo sądownie. Praktyka pokazuje, że najczęściej możliwe jest dopiero sądowe uregulowanie instytucji.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za gazociąg
  Odszkodowanie za gazociąg

  Właściciele nieruchomości na których znajdują się rury służące do przesyłu gazu mogą liczyć na odszkodowanie za bezumowne korzystanie i wynagrodzenie za służebność przesyłu.

  Dowiedz się więcej
 • Jakie są koszty postępowania o ustanowienie służebności przesyłu?
  Jakie są koszty postępowania o ustanowienie służebności przesyłu?

  Sprawdź jakie poniesiesz koszty w przypadku sądowego ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem.

  Dowiedz się więcej
 • Oferta dla zainteresowanych ustanowieniem służebności przesyłu
  Oferta dla zainteresowanych ustanowieniem służebności przesyłu

  Duże Odszkodowania od 2008 roku prowadzą z wysoką skutecznością postępowania o ustanowienie służebności przesyłu gazu czy prądu za wynagrodzeniem.

  Dowiedz się więcej
 • Profesjonalna pomoc w sprawach służebności przesyłu
  Profesjonalna pomoc w sprawach służebności przesyłu

  Duże Odszkodowania to profesjonalizm, skuteczność i doświadczenie w obsłudze spraw przesyłowych od początku wprowadzenia instytucji służebności przesyłu do kodeksu cywilnego.

  Dowiedz się więcej
Jak długo może trwać sprawa o ustanowienie służebności przesyłu?
person
mail
mode_edit
sms

 
Wyślij zapytanie

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem