Motyw podstrony

Odszkodowania za wypadek przy pracy

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach przy pracy uzyskać wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie. W artykule omawiamy rodzaje należnych z tytułu wypadku w pracy świadczeń.

Poszkodowany w wypadku przy pracy ma prawo do odszkodowania, zadośćuczynienia i renty od zobowiązanego pracodawcy. Pracownik, który uległ wypadkowi w pracy, ma prawo dochodzić wypłaty świadczeń odszkodowawczych od pracodawcy i to bez względu na to, czy należy mu się odszkodowanie jednorazowe z ZUS, czy o nie wystąpił czy też nie. Odmienne poglądy nie znajdują odzwierciedlenia w przepisach prawa.

Poszkodowany w wypadku w pracy może dochodzić od pracodawcy świadczeń odszkodowawczych, jeżeli wypadek nastąpił z winy pracodawcy i spowodował szkodę po stronie pracownika. Z zawinionym przez pracodawcę wypadkiem w pracy będziemy mieć do czynienia w sytuacji, gdy pracodawca nie zapewnił pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 kwietnia 2015 r.: "Odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy za skutki wypadku przy pracy uwarunkowana jest wykazaniem przez pracownika w toku procesu, że w konkretnych okolicznościach faktycznych praca została zorganizowana nieprawidłowo, co w konsekwencji doprowadziło do wypadku, albo że istniejące realne zagrożenia przy jej wykonywaniu nie zostały rozpoznane przez pracodawcę, wobec czego pracownik nie miał o nich żadnej wiedzy, albo zagrożenia faktycznie rozpoznane nie zostały wyeliminowane przez pracodawcę, co naraziło na uszczerbek zdrowie pracownika".

Pracownikowi, który poniósł uszczerbek na zdrowiu na skutek zawinionego przez pracodawcę wypadku w pracy, przysługuje prawo do:

 • odszkodowania,
 • zadośćuczynienia,
 • renty.

Świadczenia ww. będą należały się pracownikowi nie tylko w sytuacji uszkodzenia ciała, ale także w przypadku doznania rozstroju zdrowia, który może mieć postać nerwicy lub innych zaburzeń psychicznych.

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Odszkodowanie przysługuje poszkodowanemu pracownikowi zgodnie z art. 444 par. 1 Kodeksu cywilnego z tytułu konieczności poniesienia wydatków w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia.

Koszty wynikłe z doznanego uszczerbku na zdrowiu to, w szczególności koszty:

 • opieki lekarskiej i zakupy leków, opatrunków,
 • opieki i pielęgnacji poszkodowanego,
 • rehabilitacji, zakupu sprzętu do rehabilitacji,
 • dojazdów do lekarza czy na rehabilitację,
 • odwiedzin rodziny u chorego,
 • specjalistycznego żywienia,
 • dostosowania samochodu czy mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej na skutek udziału w wypadku w pracy.

Jak słusznie wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 marca 1969 r., sygn. akt I PR 28/69: „Prawo poszkodowanego w wypadku przy pracy do ekwiwalentu z tytułu zwiększonych potrzeb, polegających na konieczności korzystania z opieki osoby trzeciej, nie jest uzależnione od wykazania, iż poszkodowany efektywnie wydał odpowiednie kwoty na koszty opieki”. Należy zatem wskazać, że poszkodowanemu będzie przysługiwał zwrot kosztów opieki nawet w sytuacji, gdy będzie ona sprawowana przez członków najbliższej rodziny.

Zadośćuczynienie za cierpienie po wypadku

Pracownik może dochodzić zapłaty zadośćuczynienia z powodu krzywdy powstałej w razie doznania uszkodzenia ciała lub powstania rozstroju zdrowia na podstawie art. 445 Kodeksu cywilnego. Ponieważ wysokość należnego pracownikowi zadośćuczynienia nie została w żaden sposób skonkretyzowana zależy ona od uznaniowej decyzji sądu, który będzie brał pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia następujące czynniki:

 • wiek poszkodowanego, jego wykształcenie, rodzaj wykonywanej pracy,
 • poziom życia poszkodowanego,
 • stopień intensywności cierpień fizycznych i psychicznych,
 • czas trwania cierpienia,
 • stopień uszkodzenia ciała,               
 • poczucie nieprzydatności społecznej,
 • utratę możliwości osobistego wychowywania dzieci i zajmowania się gospodarstwem domowym,
 • konieczność korzystania z pomocy innych osób,
 • ograniczenia czy zmiany planów życiowych, sposobu funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 21 stycznia 2015 r., sygn. akt VI ACa 486/14 stwierdził, że: „Zadośćuczynienie przewidziane w art. 445 § 1 KC ma charakter kompensacyjny, stanowi rekompensatę krzywdy ocenianej w każdym przypadku indywidualnie. Jest ono sposobem naprawienia krzywdy ujmowanej jako cierpienia fizyczne, jak ból i inne dolegliwości, jak i cierpienia psychiczne, czyli negatywne uczucia przeżywane w związku z cierpieniami fizycznymi lub następstwami uszkodzeń ciała. Zadośćuczynienie winno mieć charakter całościowy, obejmować wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne, zarówno doznane, jak i te, które zapewne wystąpią w przyszłości. Powinno ono uwzględniać nie tylko krzywdę istniejącą w chwili orzekania ale również taką, którą poszkodowany będzie w przyszłości na pewno odczuwać oraz krzywdę dającą się z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć”.

Renta z tytułu wypadku w pracy

Zgodnie z art. 444 par. 2 Kodeksu cywilnego poszkodowany w wypadku przy pracy może otrzymać rentę, jeżeli spełni co najmniej jeden z trzech warunków:

 • stracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy,
 • zwiększyły się jego potrzeby,
 • zmniejszyły się jego widoki na przyszłość.

Renta przyznawana jest co do zasady na czas nieokreślony, niemniej mogą się zdarzyć sytuacje w których przyznana zostanie na określony czas. Jej wysokość ustala się wyliczając poniesione straty czy utracone korzyści. Tytułem przykładu można wskazać, że Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 czerwca 1999 r., sygn. akt II UKN 682/98 orzekł, że: „Renta przysługująca poszkodowanemu, który zachował częściowo zdolność do pracy, powinna odpowiadać różnicy między zarobkami, jakie mógłby osiągać, gdyby nie uległ wypadkowi, a sumą renty inwalidzkiej i wynagrodzenia, jakie - w konkretnych warunkach - jest w stanie uzyskać przy wykorzystaniu swej uszczuplonej zdolności do pracy”.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska

 

Bezpłatne porady prawne:

 • tel. 22 627 46 33
 • tel. kom. 531 200 351

 

 • Odszkodowanie za wypadek w pracy
  Odszkodowanie za wypadek w pracy

  Z troską o klienta pozyskujemy wysokie odszkodowania za wypadki w pracy. Uzyskamy odszkodowanie, zadośćuczynienie, a także rentę za wypadek w pracy, nie pobierając przy tym opłat wstępnych.

  Dowiedz się więcej
 • Dochodzenie odszkodowania za wypadek
  Dochodzenie odszkodowania za wypadek

  Skutecznie i kompleksowo dochodzimy odszkodowania za wypadek w pracy. W artykule omawiamy procedurę dochodzenia odszkodowania po wypadku przy pracy od pracodawcy.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie
  Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie

  Pomagamy w sprawach o odszkodowania za wypadki z ubezpieczenia OC gospodarstwa rolnego. W artykule zamieszczamy informacje na temat dochodzenia odszkodowania.

  Dowiedz się więcej
 • Protokół powypadkowy
  Protokół powypadkowy

  Pracodawca jest zobligowany do sporządzenie protokołu po wypadku w pracy wg ściśle obowiązujących wytycznych.

  Dowiedz się więcej
 • Świadczenia z ZUS za wypadek w pracy
  Świadczenia z ZUS za wypadek w pracy

  Pracownikowi, który uległ wypadkowi w pracy przysługują określone świadczenia z ZUS o czym poinformujemy w niniejszej publikacji.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym z OC
  Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym z OC

  Poszkodowanemu w wypadku, jaki miał miejsce na gospodarstwie rolnym, przysługuje odszkodowanie z OC rolnika.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie- podmioty uprawnione
  Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie- podmioty uprawnione

  Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego obejmuje swym zakresem nie tylko rolnika, ale i osoby z nim zamieszkujące oraz pracujące.

  Dowiedz się więcej
Odszkodowania za wypadek przy pracy
person
mail
mode_edit
sms

 
Wyślij zapytanie

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem