Motyw podstrony

Wypadek komunikacyjny a kolizja drogowa

Spowodowanie kolizji wiąże się z odpowiedzialnością za wykroczenie, zaś spowodowanie wypadku rodzi odpowiedzialność za przestępstwo.

W 2013 r. doszło do 35.847 wypadków drogowych, w których zginęło 3.357 osób, a rannych zostało 44.059 osób. W tym samym roku zgłoszono 355.943 kolizje drogowe. Statystyki prowadzone przez Policję, inne organy ścigania jak również sądy, są zatrważające. Należy jednak podkreślić, że granica pomiędzy zakwalifikowaniem danego zdarzenia drogowego jako wypadku bądź kolizji jest bardzo cienka, a przepisy Kodeksu Karnego pozwalają na pewną dowolność kwalifikacji tego czynu.

Na początek, wyjaśnijmy, że zdarzenie, które potocznie zwane jest wypadkiem komunikacyjnych to przestępstwo, które jest określone w art. 177 Kodeksu Karnego. Przesłanką niezbędną do zaistnienia wypadku z art. 177 k.k. jest skutek w postaci odniesienia obrażeń określonych w art. 157 § 1 k.k. przez inną osobę, w przypadku art. 177 § 1, natomiast w przypadku art. 177 § 2 śmierć innej osoby albo jej ciężki uszczerbek na zdrowiu. Wypadek skutkujący śmiercią lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu nazwany został w doktrynie „ciężkim wypadkiem”, natomiast pierwszy z wymienionych określono jako „średni wypadek”. Wynika to z przyjętych nazw obrażeń ciała i uszczerbku na zdrowiu z art. 157 k.k. Wypadek, którego konsekwencją są obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia określony w art. 157 § 1 k.k. nazywamy powszechnie średnim uszczerbkiem na zdrowiu, natomiast obrażenia określone w art. 156 k.k. to ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Tym samym, do wypadku z art. 177 § 1 k.k. dochodzi w sytuacji naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które powodują naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające przez okres dłuższy niż 7 dni. Jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia osoby pokrzywdzonej będzie trwał 7 dni lub krócej, możemy mówić jedynie o wykroczeniu, które zagrożone jest zdecydowanie niższą karą (art. 86 § 1 Kodeksu Wykroczeń).

To właśnie na gruncie kwalifikacji naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia jako trwającego dłużej bądź krócej niż 7 dni, rodzi się w praktyce i doktrynie najwięcej wątpliwości i kontrowersji.

Rozstrój zdrowia, naruszenie czynności narządu

W tym miejscu należy również wyjaśnić czym jest ww. naruszenie czynności narządu ciała i rozstrój zdrowia, bowiem w praktyce często pojęcia te traktowane są jako tożsame. Rozstrój zdrowia jest to stan dysfunkcji (choroby), który przejawia się w zaburzeniach prawidłowych czynności całego organizmu bądź jego części. Jednakże w najbardziej ogólnym znaczeniu, które ułatwia identyfikację tego pojęcia, za rozstrój zdrowia (uszczerbek na zdrowiu) rozumie się każde negatywne odchylenie od stanu pełnego zdrowia, który jest tożsamy z dobrym samopoczuciem, równowaga psychiczną i sprawnością fizyczną stosownie do wieku i kondycji danej osoby.

Próby zdefiniowania pojęcia „naruszenie czynności narządu ciała” były podejmowane jeszcze w czasach obowiązywania Kodeksu Karnego z 1932 r. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1933 r. uznano, że do naruszenia czynności narządu ciała dochodzi wówczas gdy doszło do zmian w organie ciała, które zakłócają jego normalne zgodne z przeznaczeniem funkcjonowanie. Orzecznictwo z tego okresu podaje definicję aktualną do dziś, pokrywającą się z aktualnie wyrażanym stanowiskiem biegłych lekarzy sądowych. Tym samym naruszenie czynności narządu ciała nie jest tożsame z rozstrojem zdrowia (uszczerbkiem na zdrowiu). Zastosowanie w jednym paragrafie dwóch tożsamych pojęć byłoby sprzeczne z założeniem „racjonalnego ustawodawcy”. Należy zatem wskazać, że naruszenie czynności narządu ciała ma miejsce wówczas, gdy dochodzi do naruszenia funkcjonowania konkretnego jednego narządu. Jednocześnie należy wskazać, że za „narząd” uznaje się aktualnie, posługując się definicją czynnościową, część ciała o określonej budowie, wyglądzie i położeniu, która służy do wykonywania określonych czynności fizjologicznych. Natomiast do rozstroju zdrowia (uszczerbku na zdrowiu) dochodzi w sytuacji wystąpienia wszelkich zaburzeń w organizmie człowieka o charakterze czynnościowym, które polegają nie tylko na naruszeniu czynności określonego narządu, ale na spowodowaniu stanu patologicznego zarówno fizycznego jak i psychicznego.

Wciąż jednak problematyczna pozostawała kwestia, w jaki sposób określić trwanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia. Otwarta pozostawała kwestia czy okres ten jest jednoznaczny z pobytem w szpitalu, zwolnieniem lekarskim czy inną wybraną przez biegłego okolicznością. Jak wskazuje T. Jurek, aby można było powiedzieć, że okres naruszenia czynności narządu ciała został zakończony, musi powrócić pełna funkcja narządu, co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie: „przez naruszenie czynności ciała należy rozumieć spowodowanie zmian w organie człowieka, które zakłócają jego normalne, zgodne z przeznaczeniem funkcjonowanie; dopóki normalna sprawność narządu ciała nie została przywrócona, dopóty trwa jego naruszenie”. Podkreślenia wymaga, że czas powrotu do normalnego funkcjonowania jest uzależniony od procesu gojenia doznanego urazu (rozstroju zdrowia, naruszenia czynności narządu ciała). Nie ma przy tym znaczenia, dla określenia czasu naruszenia czynności narządu, czy obrażenie jest jeszcze widoczne ani to czy nadal pokrzywdzony nadal się leczy.

Zgodnie z przedstawioną teorią większość urazów, które są wynikiem zdarzenia drogowego, należałoby kwalifikować jako przestępstwo. Praktycznie każde złamanie kości, zwichnięcie stawu czy też rozległe blizny, wymagają więcej niż 7 dni na pełne wygojenie. Często powrót do pełnej sprawności wymaga również wielomiesięcznej rehabilitacji. Najczęściej również, w szczególności w przypadku złamań, hospitalizacja osoby pokrzywdzonej trwa zaledwie kilka dni, najczęściej mniej niż 7. To właśnie na tym tle rodzi się najwięcej kontrowersji. Należy bowiem pamiętać, że po odnotowaniu zdarzenia drogowego, to do policji lub prokuratury należy odpowiednie zakwalifikowanie tego czynu jako przestępstwa lub wykroczenia. W tym celu organy te zasięgają opinii biegłego z zakresu medycyny. Tak naprawdę to od opinii wydanej przez biegłego zależy czy dana sprawa będzie uznana przez organy za przestępstwo czy też jedynie za wykroczenie.

Praktyka pokazuje, że jedyną czynnością jakiej dokonuje biegły jest zapoznanie się z kartą wypisową ze szpitala osoby pokrzywdzonej. To na podstawie daty przyjęcia i wypisu ze szpitala, biegły najczęściej ocenia czy rozstrój zdrowia danej osoby pokrzywdzonej trwał dłużej bądź krócej niż 7 dni. Opinie wydawane w takich sprawach są wyjątkowo lapidarne. Ograniczają się najczęściej do przepisania epikryzy wypisowej oraz stwierdzenia, że rozstrój zdrowia trwał dłużej lub krócej niż 7 dni.

Doktryna do chwili obecnej nie znalazła metody, która pozwoliłaby obiektywnie ocenić czas trwania rozstroju zdrowia. Nie można bowiem uznać, że cały okres zwolnienia lekarskiego, które wynika z doznanych w wyniku wypadku obrażeń, jest równoznaczny z okresem rozstroju zdrowia. Tym samym każdy przypadek należy ocenić indywidualnie. Biegli powinni skupiać większą uwagę na badaniu przedmiotowych osoby pokrzywdzonej. Najczęściej jednak do badania w ogóle nie dochodzi, a opinie wydawane są jedynie na podstawie zebranej dokumentacji medycznej.

W związku z powyższym szczególnie istotne jest nadzorowanie toczącego się postępowania karnego, poprzez weryfikowanie wydawanych opinii biegłych ich uzasadnień i wniosków. Podkreślić bowiem należy, że znamienita większość biegłych w ogóle pomija okoliczność, że osoba pokrzywdzona mogła doznać poważnego rozstroju zdrowia psychicznego. Zespół stresu pourazowego, zaburzenia adaptacyjne oraz cały szereg innych dolegliwości natury psychicznej, powinien być również uwzględniany przez biegłych, których zadaniem jest ocena, czy w wyniku wypadku doszło do naruszenia czynności ciała lub rozstroju zdrowia trwającej dłużej niż 7 dni. Okoliczność rozstroju zdrowia psychicznego jest jednak najczęściej przez biegłych pomijana.

Aplikant Adwokacki Krzysztof Kononowicz

 • Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny
  Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

  Kancelaria prawna prowadzi działalność z zakresu świadczenia pomocy Klientom, który doznali szkody w wyniku transportu z miejsca na miejsce. Zajmujemy się pomocą w uzyskaniu świadczenia pieniężnego będącego odszkodowaniem za wypadek komunikacyjny. Na naszej stronie internetowej znajdziesz ogrom artykułów, z których dowiesz się, kto i w jaki sposób ustala wysokość świadczenia pieniężnego, a także kto może się o nie starać.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowania za wypadki samochodowe
  Odszkodowania za wypadki samochodowe

  Kierowca czy pasażer samochodu może liczyć na odszkodowanie, rentę i zadośćuczynienie za wypadek samochodowy.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie dla pieszego
  Odszkodowanie dla pieszego

  Pieszy uczestnik ruchu, który został poszkodowany na skutek udziału w wypadku drogowym może liczyć na skuteczne wsparcie naszej kancelarii odszkodowawczej.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie dla rowerzysty i motocyklisty
  Odszkodowanie dla rowerzysty i motocyklisty

  Posiadamy bogate doświadczenie w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia dla poszkodowanych rowerzystów i motocyklistów.

  Dowiedz się więcej
 • 145 000,00 zł odszkodowania i zadośćuczynienia za złamania w wypadku
  145 000,00 zł odszkodowania i zadośćuczynienia za złamania w wypadku

  Nasz klient uległ wypadkowi komunikacyjnemu w wyniku którego złamał rękę, obojczyk oraz krąg kręgosłupa.

  Dowiedz się więcej
 • Ugoda w sprawie złamania nogi w wypadku na 60 000,00 złotych
  Ugoda w sprawie złamania nogi w wypadku na 60 000,00 złotych

  Na rzecz klienta poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym prowadziliśmy negocjacje, które zakończyły się zawarciem ugody.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie z OC za koszty leczenia w prywatnych placówkach
  Odszkodowanie z OC za koszty leczenia w prywatnych placówkach

  Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo do odszkodowania za koszty poniesione na leczenie w prywatnych placówkach leczniczych.

  Dowiedz się więcej
 • 1 milion złotych odszkodowania za wypadek komunikacyjny
  1 milion złotych odszkodowania za wypadek komunikacyjny

  Poszkodowana wraz z dwójką synów otrzymała łącznie prawie 1 milion złotych odszkodowania i zadośćuczynienia z ubezpieczenia OC.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu
  Odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu

  Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym czy kolizji drogowej może dochodzić odszkodowania za utratę wartości pojazdu.

  Dowiedz się więcej
 • Zwrot kosztów holowania i parkingu uszkodzonego pojazdu
  Zwrot kosztów holowania i parkingu uszkodzonego pojazdu

  Uzyskanie odszkodowania za koszty holowania i parkingu auta powypadkowego jest możliwe po spełnieniu określonych przesłanek.

  Dowiedz się więcej
 • Koszty postępowania o dochodzenie odszkodowania za wypadek drogowy
  Koszty postępowania o dochodzenie odszkodowania za wypadek drogowy

  Postępowanie sądowe jest odpłatne, chyba że wnosimy o zwolnienie z kosztów sądowych.

  Dowiedz się więcej
 • 360 000,00 zł odszkodowania za urazy wielonarządowe po wypadku
  360 000,00 zł odszkodowania za urazy wielonarządowe po wypadku

  Wygraliśmy dla klienta łącznie 360 000,00 złotych świadczeń odszkodowawczych za wypadek drogowy.

  Dowiedz się więcej
Wypadek komunikacyjny a kolizja drogowa
person
mail
mode_edit
sms

 
Wyślij zapytanie

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem