Motyw podstrony

Dochodzenie odszkodowania za śmierć- o postępowaniu w sprawach wypadków śmiertelnych

Osoby najbliższe zmarłego w wypadku komunikacyjnym powinny w pierwszej kolejności zgłosić swoje roszczenia do Ubezpieczyciela.

Osoby najbliższe zmarłego tragicznie w wypadku komunikacyjnym powinny w pierwszej kolejności zgłosić swoje roszczenia do Towarzystwa Ubezpieczeń, które ponosi odpowiedzialność za sprawcę wypadku. Dopiero w przypadku, gdy ubezpieczyciel nie chce dobrowolnie spełnić naszych roszczeń lub czyni to w zaniżonej wysokości, należy wystąpić przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń na drogę sądową.

Zgodnie z art. 19 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: "Poszkodowany w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń". W sytuacji zaś, gdy sprawca śmiertelnego wypadku w komunikacji nie będzie znany, rozczenia należy kierować do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Likwidacja szkody przed Zakładem Ubezpieczeń

W pierwszej kolejności, rodzina zmarłego tragicznie w wypadku komunikacyjnym powinna wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń ze zgłoszeniem szkody/wezwaniem do zapłaty. Pismo o takim tytule należy skierować do ubezpieczyciela, za potwierdzeniem jego odbioru. Zgłoszenia można wprawdzie dokonać telefonicznie, aczkolwiek wówczas zostaniemy wezwani do pisemnego udowodnienia swoich racji.

Termin na likwidację szkody wynosi 30 dni i liczy się od momentu skutecznego powzięcia wiadomości o zgłoszeniu szkody przez zakład ubezpieczeń. Maksymalny dopuszczalny prawem termin na likwidację szkody wynosi 3 miesiące. Oba terminy bywają zbyt często nieprzestrzegane. W związku z tym należy pamiętać, że szkodę przed Zakładem Ubezpieczeń należy likwidować aktywnie i już przy pierwszym przekroczeniu terminu skontaktować się z likwidatorem, wysłać pismo z zapytaniem o termin zakończenia postępowania likwidacyjnego, a następnie można także poinformować o tym Rzecznika Ubezpieczonych lub KNF.

Postępowanie likwidacyjne kończy się wydaniem decyzji przez Zakład Ubezpieczeń. Ubezpieczyciel może nam przyznać bądź odmówić przyznania odszkodowania. Zakład Ubezpieczeń w decyzji o wypłacie odszkodowania sam ustala jego wysokość.

Postępowanie o odszkodowanie za śmierć w wypadku

W przypadku, gdy ubezpieczyciel odmówi nam zapłaty lub wypłaci nam świadczenia odszkodowawcze w zaniżonej wysokości, możemy skierować swoje roszczenia na drogę sądowego postępowania cywilnego. Powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujące roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Przygotowując pozew należy mieć na względzie najnowszą nowelizację procedury cywilnej i tak opracować pismo, by od razu wykazać w nim:

 • winę,
 • szkodę,
 • związek przyczynowy.

Nadto, bacząc na art. 6 k.c. należy do pozwu załączyć wszelkie dowody na udowodnienie swoich twierdzeń, względnie sformułować wnioski dowodowe.

Powództwo wymaga opłaty, chyba że wnosimy o zwolnienie od kosztów sądowych. Zgodnie z art. 1262 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Opłaty sądowe w sprawie o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest stosunkowa i wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Opłata sądowa nie może być niższa niż 30,00 złotych i wyższa niż 100 000,00 złotych. Należy także mieć na względzie, że zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu oraz zasadę kosztów niezbędnych i celowych, w myśl art. 98 k.p.c: "Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu)".

Kończąc dodam, że od wyroku Sądu I instancji strony mogą złożyć apelację do Sądu II instancji. Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i liczy się od dnia otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. W przypadku zaniechania wnoszenia o uzasadnienie, apelację należy sporządzić w terminie 21 dni od ogłoszenia wyroku.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska

 

Zapraszamy na bezpłatne porady prawne:

 • tel. 22 627 46 33
 • tel. kom. 531 200 351
 • info@duzeodszkodowania.com
 • Odszkodowanie za śmierć w wypadku
  Odszkodowanie za śmierć w wypadku

  W ramach działalności naszej kancelarii prawnej, zajmujemy się świadczeniem pomocy członkom rodziny i osobom bliskim zmarłego w wypadku komunikacyjnym. Naszą działalność w kwestii dochodzenia o odszkodowanie za śmierć w wyniku wypadku prowadzimy od marca 2008 roku.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie należne po śmierci osoby bliskiej na skutek udziału w wypadku
  Odszkodowanie należne po śmierci osoby bliskiej na skutek udziału w wypadku

  Strata partnera, żony, ojca, dziecka czy rodzica w wypadku wymaga należytej rekompensaty. W artykule omawiamy świadczenia przysługujące za wypadek śmiertelny tj. odszkodowanie,rentę i zadośćuczynienie.

  Dowiedz się więcej
 • Dochodzenie odszkodowania za śmierć w wypadku komunikacyjnym
  Dochodzenie odszkodowania za śmierć w wypadku komunikacyjnym

  W artykule omawiamy procedurę dochodzenia odszkodowania po śmierci osoby bliskiej. Wskazujemy przebieg postępowania oraz działania niezbędne w celu uzyskania odszkodowania powypadkowego.

  Dowiedz się więcej
 • Uprawnieni do odszkodowania
  Uprawnieni do odszkodowania

  Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym przysługuje mężowi, żonie, rodzicom, dziecku, bratu, siostrze, kuzynom, konkubentom, wnukowi czy narzeczonym.

  Dowiedz się więcej
 • 220 000,00 zł zadoścuczynienia za śmierć ojca w wypadku komunikacyjnym
  220 000,00 zł zadoścuczynienia za śmierć ojca w wypadku komunikacyjnym

  Ubezpieczyciel PZU S.A., po uprawomocnieniu się wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o zapłatę odszkodowania z OC, wypłacił zadośćuczynienie za śmierć ojca.

  Dowiedz się więcej
 • 250 000,00 złotych zadośćuczynienia dla żony za śmierć męża
  250 000,00 złotych zadośćuczynienia dla żony za śmierć męża

  Jadwiga J. otrzymała zadośćuczynienie za śmierć męża w wysokości 250 000,00 złotych. Świadczenia zostały wypłacone.

  Dowiedz się więcej
 • 700 000 złotych zadośćuczynienia za śmierć w wypadku drogowym
  700 000 złotych zadośćuczynienia za śmierć w wypadku drogowym

  Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie, nasi klienci, żona i dwóch dorosłych synów zmarłego w wypadku komunikacyjnym otrzymali łącznie kwotę 700 000,00 zł.

  Dowiedz się więcej
 • Zwrot kosztów pogrzebu zmarłego w wypadku drogowym, odszkodowania
  Zwrot kosztów pogrzebu zmarłego w wypadku drogowym, odszkodowania

  Osobie, która poniosła koszty związane z organizacją pochówku i stypy zmarłego w wypadku, przysługuje odszkodowanie.

  Dowiedz się więcej
 • Renta dla członków rodziny zmarłego w wypadku komunikacyjnym
  Renta dla członków rodziny zmarłego w wypadku komunikacyjnym

  Prawo przewiduje sytuacje w których, osoba bliska zmarłemu w wypadku drogowym, może uzyskać rentę, która będzie jej wypłacana co miesiąc.

  Dowiedz się więcej
 • Środki przeciwdziałania przewlekłości postępowania karnego
  Środki przeciwdziałania przewlekłości postępowania karnego

  W Polsce standard prowadzenia postępowań przez Policję i Prokuraturę jest niski, aczkolwiek nie można się poddawać.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za śmierć konkubiny
  Odszkodowanie za śmierć konkubiny

  Sąd może przyznać najbliższym zmarłego w wypadku drogowym stosowne odszkodowanie. Dotyczy to także konkubentów.

  Dowiedz się więcej
 • Zadośćuczynienie za śmierć babci lub dziadka w wypadku komunikacyjnym
  Zadośćuczynienie za śmierć babci lub dziadka w wypadku komunikacyjnym

  Wnukom należą się świadczenia odszkodowawcze po śmierci dziadków w wypadku drogowym. Wynika tak z przepisów, orzecznictwa i doktryny.

  Dowiedz się więcej
Dochodzenie odszkodowania za śmierć- o postępowaniu w sprawach wypadków śmiertelnych
person
mail
mode_edit
sms

 
Wyślij zapytanie

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem