Motyw podstrony

Dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski lub zakażenie

W artykule wyjaśniamy jak dochodzić odszkodowania medycznego. Skutecznie pomagamy uzyskiwać świadczenia za błędy lekarskie.

Odszkodowanie za błąd lekarski może być dochodzone przez poszkodowanego pacjenta lub rodzinę zmarłego pacjenta w drodze sądowego postępowania cywilnego, które poprzedza zgłoszenie szkody i wezwanie do zapłaty zobowiązanego tj. zazwyczaj Ubezpieczyciela Szpitala w którym zatrudniony był lekarz, który dopuścił się błędu lekarskiego. Proces cywilny przed Sądem jest zazwyczaj konieczny ze względu na brak dobrowolnej zapłaty przez winnego lekarza, Szpital a nawet niestety ubezpieczyciela.

Likwidacja szkody medycznej

Postępowanie sądowe o odszkodowanie medyczne poprzedza zgłoszenie szkody podmiotowi odpowiedzialnemu za nią, którym najczęściej jest towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane do zapłaty odszkodowania za błąd lekarski na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej ze Szpitalem. Szkodę do towarzystwa ubezpieczeń zgłaszamy za pośrednictwem placówki, w której miał miejsce błąd lekarski.

Zgłoszając szkodę należy wykazać zawinione zdarzenie, które szkodę spowodowało oraz adekwatny związek przyczynowy, pomiędzy tym zdarzeniem a szkodą (szkoda musi być normalnym następstwem zawinionego zdarzenia). Należy przy tym dostarczyć dowody na poparcie swoich twierdzeń, jak również na wykazanie wielkości strat majątkowych i niemajątkowych, które warunkują wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia. Proces likwidacji szkody trwa zazwyczaj 2-3 miesiące i kończy się wydaniem decyzji o odmowie przyznania świadczeń lub uznaniu winy i przyznaniu odszkodowania, zadośćuczynienia i innych świadczeń wynikłych ze szkody.

Od decyzji można się odwołać do towarzystwa ubezpieczeń lub wystąpić na drogę sądową. Wszcząć postępowanie cywilne można nie tylko w przypadku wydania decyzji odmownej, ale również w przypadku zaspokojenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe tylko części roszczeń. Opisane postępowanie likwidacyjne nie wiąże się z obowiązkiem ponoszenia żadnych kosztów przez poszkodowanego.

Pozew o odszkodowanie za błąd lekarski

Jeżeli, Towarzystwo Ubezpieczeń odmówi przyjęcia odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie bądź też wypłaci niesatysfakcjonującą poszkodowanego kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia, uprawniony może wystąpić z roszczeniem o zapłatę do Sądu Cywilnego. Zazwyczaj jako podstawę odmowy wskazuje się brak błędu lekarskiego lub brak związku przyczynowo-skutkowego między działaniem winnego lekarza a szkodą po stronie pacjenta.

W przypadku składania do Sądu pozwu o odszkodowanie za błąd lekarski trzeba mieć jednak na uwadze konieczność poniesienia kosztów związanych z wpisem sądowym. Wynosi on 5% wartości przedmiotu sporu, czyli 5% sumy wartości roszczeń, o jakie występujemy. Jednak można wystąpić do sądu z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych. Zgodnie z art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Możliwe jest także zwolnienie częściowe.

W postępowaniu o zapłatę, którego przedmiotem jest szkoda spowodowana błędem medycznym, poszkodowani mogą dochodzić kilku roszczeń, w tym między innymi odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty. Jeżeli w wyniku błędu lekarskiego pacjent zmarł, spadkobiercy mogą dochodzić dodatkowo poniesionych kosztów leczenia i pogrzebu.

Ustawodawca regulując problem odszkodowania w art. 444 § 1 kodeksu cywilnego posłużył się sformułowaniem: "naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty". Zgodnie z dyspozycją tegoż artykułu, katalog kosztów, które mogą zostać zwrócone przez zobowiązaną placówkę medyczną czy zakład ubezpieczeniowy jest bardzo szeroki. Mowa tu o zwrocie m.in. kosztów: leczenia - zakupu leków, sprzętu medycznego; rehabilitacji; dojazdów na wizyty lekarskie; opieki osób trzecich nad poszkodowanym czy też utracone zarobki. Mając powyższe na uwadze trzeba wskazać, że odszkodowanie winno być obliczone w każdej sprawie indywidualnie, w oparciu o to jakie koszty poniósł poszkodowany, w związku ze zdarzeniem powodującym szkodę.

Przed Sądem to na poszkodowanym ciąży obowiązek udowodnienia winy podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie wywołujące szkodę. Uprawniony musi również wykazać wysokość szkody oraz związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem a szkodą. Należy wobec tego złożyć w sądzie całą dokumentację medyczną z przebiegu leczenia oraz wszelkie dowody na wykazanie wysokości szkody. W większości przypadków konieczne jest również powołanie biegłego lekarza, który oceni czy doszło do błędu i jakie są jego skutki.

Ponadto, ważny przy dochodzeniu roszczeń jest termin ich przedawnienia, gdyż w razie jego upływu odpowiedzialny za szkodę ma prawo uchylenia się od jej zaspokojenia. Terminy przedawnienia reguluje art. 4421 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym: "Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę". Co do zasady więc przedawnione będą roszczenia ze zdarzeń, które miały miejsce ponad 3 lata od dowiedzenia się przez poszkodowanego o szkodzie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy szkoda wynikła z przestępstwa, gdyż przedawnienie nie może skończyć się wtedy przed upływem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa. Wyjątkiem jest również wskazany wyżej § 4.

Aplikant Adwokacki Ernest Ciechowicz

 

 • ODSZKODOWANIA MEDYCZNE
  ODSZKODOWANIA MEDYCZNE

  Walczymy z lekarzami! Skutecznie dochodzimy odszkodowań medycznych dla poszkodowanych pacjentów z terenu całego kraju.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za błąd lekarski
  Odszkodowanie za błąd lekarski

  Pomagamy w sprawach o błędy chirurgów, ginekologów, onkologiczne, urologiczne, błędy diagnozy i leczenia, zakażenia czy zaniedbania. W artykule omawiamy należne świadczenia.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowania za zarażenie
  Odszkodowania za zarażenie

  Dochodzimy odszkodowania za zakażenie wirusem WZW C, gronkowcem złocistym oraz pozostałe zakażenia szpitalne. Uzyskujemy wysokie odszkodowania.

  Dowiedz się więcej
 • 30 000,00 zł za niepotrzebne usunięcie zęba, błąd lekarza stomatologa
  30 000,00 zł za niepotrzebne usunięcie zęba, błąd lekarza stomatologa

  Nasza klientka otrzymała 30 000,00 złotych za zbędne usunięcie jej szóstego zęba przez lekarza stomatologa.

  Dowiedz się więcej
 • Bezpłatna infolinia onkologiczna - wsparcie psychologiczne i medyczne
  Bezpłatna infolinia onkologiczna - wsparcie psychologiczne i medyczne

  Polska Unia Onkologii udziela telefonicznych porad w zakresie leczenia nowotworów pacjentom i ich bliskim.

  Dowiedz się więcej
 • Odszkodowanie za zarażenie gronkowcem w wysokości 100 000,00 złotych
  Odszkodowanie za zarażenie gronkowcem w wysokości 100 000,00 złotych

  Poszkodowana Mariola S. w prywatnej placówce leczenia, w trakcie pobierania krwi, zarażona została gronkowcem złocistym. Odszkodowanie zostało wypłacone.

  Dowiedz się więcej
 • 50 000,00 złotych odszkodowania za nieprawidłową diagnozę i zabieg
  50 000,00 złotych odszkodowania za nieprawidłową diagnozę i zabieg

  Ewa Z. otrzymała w drodze ugody kwotę blisko 50 000,00 złotych odszkodowania medycznego za błąd ginekologiczny.

  Dowiedz się więcej
 • Jak ustalić czy miał miejsce błąd lekarski?
  Jak ustalić czy miał miejsce błąd lekarski?

  Należy sprawdzić czy wystąpiły wszystkie przesłanki lub skontaktować się z nami. Można także skonsultować się z innym lekarzem specjalistą.

  Dowiedz się więcej
 • Kiedy mamy do czynienia z błędem diagnostycznym?
  Kiedy mamy do czynienia z błędem diagnostycznym?

  Błąd w diagnozie polega na tym, że lekarz nie rozpoznaje występującej u pacjenta choroby lub jego diagnoza wskazuje na inną.

  Dowiedz się więcej
 • Zadośćuczynienie za błąd diagnozy
  Zadośćuczynienie za błąd diagnozy

  Poszkodowanemu na skutek nieprawidłowej diagnozy lekarskiej zasadniczo przysługuje zadośćuczynienie, odszkodowanie i renta.

  Dowiedz się więcej
 • Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta
  Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

  Pacjentowi, którego prawa zostały naruszone, przysługuje na mocy art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

  Dowiedz się więcej
Dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski lub zakażenie
person
mail
mode_edit
sms

 
Wyślij zapytanie

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem