Motyw podstrony

Zadośćuczynienie za złamanie nogi w wypadku

W artykule przedstawiamy i analizujemy wyroki w sprawach dotyczących wysokości zadośćuczynienia za złamanie kości piszczelowej, kości podudzia czy kości strzałkowej.  Zadośćuczynienie powypadkowe za złamania kończyny dolnej zależy bowiem od wielu czynników, które należy uwzględniać dochodząc świadczeń w sprawie.

Zadośćuczynienie za złamanie nogi w wypadku

W niniejszym artykule zostaną omówione kwestie związane z wysokością zadośćuczynienia należnego Poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym za złamanie nogi. Przeprowadzona w publikacji analiza orzecznicza oparta została na wybranych przez naszą kancelarię odszkodowawczą Duże Odszkodowania Kancelaria Odszkodowawcza wyrokach sądów powszechnych, ukazujących zróżnicowanie zasądzanych kwot zadośćuczynienia w zależności od charakteru złamania i jego rodzaju, a także konsekwencji z niego wynikających, w szczególności w zakresie procesu leczenia.

Należy na samym wstępie wyjaśnić, że każda sprawa tego rodzaju musi być oceniana indywidualnie, co wynika z faktu, że jeden Poszkodowany w wypadku drogowym doznana pojedynczego złamania kończyny dolnej, drugi zaś będzie miał wiele złamań, którym dodatkowo będą towarzyszyły inne choroby. Nadto, dla jednej osoby proces złamania kończyny i leczenia po wypadku będzie procesem o okresie trwania półrocznym, nieoperacyjnym, dla innego z kolei Poszkodowanego może się wiązać nawet z koniecznością wielokrotnego poddania się operacjom i brakiem możliwości pełnego wyleczenia.

Przykładowo, w sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 sierpnia 2018 r., sygn. akt V ACa 668/17, Poszkodowany otrzymał kwotę 244 000,00 zł zadośćuczynienia za  wielodłamowe złamanie otwarte III C kości piszczelowej i strzałkowej prawej z rozległym okrężnym uszkodzeniem skóry i mięśni na całym obwodzie podudzia, uszkodzenie nerwu strzałkowego prawego, złamanie szczytu kostki przyśrodkowej podudzia prawego, złamanie bez przemieszczenia kości śródstopia III i IV stopy lewej, osłabienie czucia na grzbiecie stopy i wyprostu palców stopy prawej.

Z kolei kwotę 75 000,00 zł zadośćuczynienia powypadkowego uzyskała Poszkodowana, która na skutek udziału w wypadku komunikacyjnym doznała prostego złamanej kości piszczelowej prawej zespolonego gwoździem śródszpilowym ryglowanym (wyrok z dnia 25 listopada 2014 r. Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt IV C 1751/12).

W innej sprawie, w której to Poszkodowany w wyniku udziału w wypadku komunikacyjnym doznał wieloodłamowego złamania kości podudzia prawego z przemieszczeniem odłamów, urazu głowy i wstrząśnienia mózgu Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 26 marca 2015 r., sygn. akt VI A Ca 886/14, uznał, że odpowiednią kwotą zadośćuczynienia będzie kwota 117 000,00 zł.

Zważywszy na powyższe, a także uwzględniając obowiązującą praktykę orzeczniczą i doktrynę, należy wskazać, że wysokość zadośćuczynienia za złamanie nogi w wyniku wypadku komunikacyjnego będzie zależała między innymi od:

  • rodzaju złamanej kości kończyny dolnej tj. kości piszczelowej, strzałkowej, podudzia,
  • rodzaju złamania- wyższe świadczenia należą się w przypadku złamania wieloodłamowego;
  • charakteru złamania- w przypadku złamań otwartych można się spodziewać wyższego zadośćuczynienia niż w przypadku prostego złamania zamkniętego;
  • sposobu leczenia- w przypadku leczenia operacyjnego, zwłaszcza dwu lub wielokrotnego, wysokość świadczeń jest wyższa niż w sytuacjach gdy Poszkodowany miał wyłącznie gips lub ortezę;
  • konsekwencji złamania-  przypadku złamań w których nie doszło do zrostu czy też powstały zniekształcenia kości, ewentualnie skrócenia, niezbędnym jest ustalenie wyższego zadośćuczynienia;
  • wystąpienia innych konsekwencji- u Poszkodowanych u których doszło do zaniku mięśni, znacznych uszkodzeń skóry, urazów stawu kolanowego, także zostanie to uwzględnione jako dodatkowy czynnik wpływający na wzrost kwoty należnego zadośćuczynienia.

Ponadto, ustalając wysokość należnej Poszkodowanemu kwoty zadośćuczynienia, nie można zapominać o ogólnych zasadach i uwzględnić takie kryteria, jak: stopień i czas trwania cierpień fizycznych, bolesność zabiegów, dokonane operacje, trwałość skutków wypadku, prognozę na przyszłość w zakresie poprawy lub pogorszenia stanu zdrowia, a także – wiek poszkodowanego, utratę kontaktów towarzyskich i rodzinnych, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiową, stopień winy sprawcy (wyr. SN z dnia 9 listopada 2007 r., V CSK 245/07, LEX nr 369691; wyr. SN z dnia 28 czerwca 2005 r., I CK 7/05, LEX nr 153254; wyr. SA w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2013 r., I ACa 831/12, LEX nr 1286474; wyr. SA we Wrocławiu z dnia 17 maja 2012 r., I ACa 429/12, LEX nr 1238491).

Bezpłatne porady prawne:

  • tel. 22 627 46 33
  • tel. kom. 531 200 352
  • info@duzeodszkodowania.com

 

 

 

Duże Odszkodowania Sp. z o.o.
Ul.Opaczewska 44 lok. 9
02-372 Warszawa

NIP: 525 24 24 512
KRS: 0000304688

Sekretariat:
22 627 46 33
info@duzeodszkodowania.com

Odszkodowania powypadkowe:
531 200 351

Odszkodowania medyczne:
531 200 352

Inne odszkodowania i służebności:
22 627 46 33

Kontakt
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem